REFERENCES

Company Country / City Raw materials Attainment Assignment of tasks
Deutschland, Osnabrück, 1985 Kreide, S-PVC Pneumatische Druckförderung pneumatische Druckförderanlage